abstraction


เปิดโลกแห่งอีเลิร์นนิงเพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี web 2.0 ในการพัฒนาการเรียนการสอน17 กรกฎาคม 2555

ครีเอทีฟคอมมอนส์

ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) คือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ ให้กว้างขึ้นโดยไม่จำกัดที่สัญญาอนุญาตของสื่อนั้นๆ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกสำหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม คลิกศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น